Γραφών συνέχεια…


Επειδή η προηγούμενη ανάρτηση έσπασε τα ταμεία (την επισκεψιμότητα να δείτε, όχι τα σχόλια…), κατ’ απαίτηση του κοινού συνεχίζω με νέα (που λέει ο λόγος…) επισόδεια:

Περίπτωση 1η: ‘Οπως ξέρετε, Ο Αβράμ και η Σάρα, όταν είχαν γίνει κι οι δύο πουρά, τους ήρθε η ιδέα να τεκνοποιήσουν. Η Σάρα είχε περάσει προ πολλού την κλιμακτήριο και τα σκέλια της, προς τα επάνω πατώματα, είχαν πιάσει αράχνες! Του Αβραμίκου, όμως, τού’κανε ακόμα “κούκου” και χωρίς βιάγκρα, που πού να το βρει άλλωστε, αφού οι φαρμακοποιοί ήταν συνέχεια σε απεργία; Είχε, λοιπόν, το ζεύγος μιά δούλα καρακουκλάρα, μελανούρι πρώτο από την Αίγυπτο, την ‘Αγαρ. Και λέει η πονήρω η Σάρα στον Αβρομίκο της: Ρε συ δεν την πέφτεις στην ‘Αγαρ μπας και δούμε κι εμείς μωρό στο σπίτι; Κι ο Αβράμ τα κατάφερε κι η Άγαρ γκαστρώθηκε με το παιδί του Αβράμ και της Σάρας!

Τώρα δεν ξέρω αν η Σάρα βοήθησε στη διαδικασία ή απλώς τράβαγε βίντεο, νάχουν να θυμούνται στα γεράματά τους, αλλά το μελανούρι τα κατάφερε και μετά από περιπέτειες γέννησε το ξώγαμο! Ιδού το πρωτότυπο:

Σάρα δὲ γυνὴ ῞Αβραμ οὐκ ἔτικτεν αὐτῷ. ἦν δὲ αὐτῇ παιδίσκη Αἰγυπτία, ᾗ ὄνομα Ἂγαρ. 2 εἶπε δὲ Σάρα πρὸς ῞Αβραμ· ἰδοὺ συνέκλεισέ με Κύριος τοῦ μὴ τίκτειν· εἴσελθε οὖν πρὸς τὴν παιδίσκην μου, ἵνα τεκνοποιήσωμαι ἐξ αὐτῆς. ὑπήκουσε δὲ ῞Αβραμ τῆς φωνῆς Σάρας. 3 καὶ λαβοῦσα Σάρα ἡ γυνὴ ῞Αβραμ Ἂγαρ τὴν Αἰγυπτίαν τὴν ἑαυτῆς παιδίσκην, μετὰ δέκα ἔτη τοῦ οἰκῆσαι ῞Αβραμ ἐν γῇ Χαναάν, ἔδωκεν αὐτὴν τῷ ῞Αβραμ ἀνδρὶ αὐτῆς αὐτῷ γυναῖκα. 4 καὶ εἰσῆλθε πρὸς Ἂγαρ, καὶ συνέλαβε. καὶ εἶδεν ὅτι ἐν γαστρὶ ἔχει…

Εδώ τι βλέπουμε λοιπόν; Η μοιχεία που την απαγόρεψε αυστηρά ο “Μεγάλος” στις 10 εντολές του, επιτρέπεται στον γενάρχη Αβράμ και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι επιβάλλεται, αφού απ’ αυτήν προέκυψε το περιούσιο γένος των Ιουδαίων! Μίλησε κανείς για συνέπεια στις γραφές;

Περίπτωση 2η: Πρωταγωνιστές πάλι ο Αβράμ και η Σάρα, αλλά σε νεαρή ηλικία, όταν η Σάρα ήταν γκομενάρα: Εδώ, λοιπόν, επειδή έπεσε πείνα στην γη Χαναάν, βγάζουν εισιτήρια με την Desert Airlines και πάνε στην Αίγυπτο να βρουν την τύχη τους. Καθώς, λοιπόν,  είχε ανάψει η επιγραφή “προσδεθείτε” κι ετοιμαζόταν να προσγειωθεί το Airbus, σκάει το μυστικό ο Αβραμίκος στη γυναικούλα του:  Είσαι και πολύ μανούλι κι αν καταλάβουν οι Αιγύπτιοι ότι είσαι γυναίκα μου δεν τη γλιτώνω, θα με φάνε μπαμπέσικα και σένα θα σε πάρουν για τα …περεταίρω. Εκεί που πάμε, κούκλα, δεν θα πεις ότι είσαι γυναίκα μου, αλλά αδερφή μου, για να ζήσω κι εγώ. Κι έτσι κι έγινε. Οι αυλικοί του Φαραώ είδαν το μανούλι με τον “αδερφό” του, το βούτηξαν το ανέβασαν πάνω σε μια καμήλα-λιμουζίνα αυτοκρατορική και το πάνε κατ’ ευθείαν στον αφέντη τους. Τρελάθηκε ο Φαραώ με τη Σάρα, που την πέρασε στα ιδιαίτερα για να …συζητήσουν για το μεσανατολικό!  Τον Αβραμίκο τον γέμισε δώρα ως αδερφό. Πρόβατα, γαϊδούρια, βόδια, δούλους κι όλα τα καλά (του έδωσε και δούλες, να δει κι αυτός χαρά στα σκέλια του…). Αλλά πέσανε συφορές στην Αίγυπτο και ο Φαραώ  τις απέδωσε στην κοροϊδία που του έκαναν η Σάρα και ο Αβράμ (ποιός τους κάρφωσε δεν μας λέει το “ιερό” βιβλίο) και τους στέλνει SMS: “Να φύγετε αμέσως από τη χώρα μου, ρεζίληδες”. Κι εδώ που τα λέμε φτηνά τη γλίτωσαν γιατί τους χάρισε και τη ζωή και όλα τα καλούδια που τους έδωσε.

Ε, τώρα πέστε μου, είναι φερσίματα αυτά για γενάρχη και συνεπή με τις 10 εντολές του  “Μεγάλου”; Ιδού και το αρχαίο κείμενο για τους αμφιβάλλοντες:

Καὶ ἐγένετο λιμὸς ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ κατέβη ῞Αβραμ εἰς Αἴγυπτον παροικῆσαι ἐκεῖ, ὅτι ἐνίσχυσεν ὁ λιμὸς ἐπὶ τῆς γῆς. 11 ἐγένετο δέ, ἡνίκα ἤγγισεν ῞Αβραμ εἰσελθεῖν εἰς Αἴγυπτον, εἶπεν ῞Αβραμ Σάρᾳ τῇ γυναικί· γινώσκω ἐγώ, ὅτι γυνὴ εὐπρόσωπος εἶ· 12 ἔσται οὖν, ὡς ἂν ἴδωσί σε οἱ Αἰγύπτιοι, ἐροῦσιν ὅτι γυνὴ αὐτοῦ ἐστιν αὐτή, καὶ ἀποκτενοῦσί με, σὲ δὲ περιποιήσονται. 13 εἰπὸν οὖν, ὅτι ἀδελφὴ αὐτοῦ εἰμι, ὅπως ἂν εὖ μοι γένηται διὰ σέ, καὶ ζήσεται ἡ ψυχή μου ἕνεκέν σου. 14 ἐγένετο δέ, ἡνίκα εἰσῆλθεν ῞Αβραμ εἰς Αἴγυπτον, ἰδόντες οἱ Αἰγύπτιοι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, ὅτι καλὴ ἦν σφόδρα, 15 καὶ εἶδον αὐτὴν οἱ ἄρχοντες Φαραὼ καὶ ἐπῄνεσαν αὐτὴν πρὸς Φαραὼ καὶ εἰσήγαγον αὐτὴν εἰς τὸν οἶκον Φαραώ· 16 καὶ τῷ ῞Αβραμ εὖ ἐχρήσαντο δι᾿ αὐτήν, καὶ ἐγένοντο αὐτῷ πρόβατα καὶ μόσχοι καὶ ὄνοι καὶ παῖδες καὶ παιδίσκαι καὶ ἡμίονοι καὶ κάμηλοι. 17 καὶ ἤτασεν ὁ Θεὸς τὸν Φαραὼ ἐτασμοῖς μεγάλοις καὶ πονηροῖς καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ περὶ Σάρας τῆς γυναικὸς ῞Αβραμ. 18 καλέσας δὲ Φαραὼ τὸν ῞Αβραμ εἶπε· τί τοῦτο ἐποίησάς μοι, ὅτι οὐκ ἀπήγγειλάς μοι, ὅτι γυνή σου ἐστίν; 19 ἱνατί εἶπας ὅτι ἀδελφή μου ἐστί; καὶ ἔλαβον αὐτὴν ἐμαυτῷ γυναῖκα, καὶ νῦν ἰδοὺ ἡ γυνή σου ἔναντί σου· λαβὼν ἀπότρεχε. 20 καὶ ἐνετείλατο Φαραὼ ἀνδράσι περὶ ῞Αβραμ συμπροπέμψαι αὐτὸν καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ πάντα, ὅσα ἦν αὐτῷ.

Τα υπόλοιπα θα τα βρήτε στο γνωστό μπεστ σέλλερ που κυκλοφορεί και σ’ εβδομαδιαία τεύχη μαζί με την Κυριακάτικη “Πρωινή Προσευχή” στα περίπτερα, μόνο €6,00.

Κι ένα σχόλιο: Προσωπικά πιστεύω στον ελεύθερο έρωτα και ποσώς δεν κατηγορώ τους όποιους ερωτιάρηδες μυθικούς το γλεντάνε. Την ασυνέπεια και την αρλουμπολογία των “ιερών” γραφών επισημαίνω. Αυτών που τόσα εκατομμύρια ανθρώπων προσκυνάνε και σέβονται και που σ’ αυτές έχουν βασίσει τον τρόπο ζωής τους και για χάρη τους έχουν κάνει τόσους και τόσους αιματηρούς πολέμους!

Advertisements

8 Responses to “Γραφών συνέχεια…”

 1. ευαγγελος Says:

  …φιλε μου,ο χριστιανισμός εκλεψε τα πάντα από τις αρχαίες παγανιστικές θρησκείες και έτσι διαμόρφωσε την τελική της μορφή!!Και φυσικά η διαφορά ειναι οτι η αρχαία θρησκεία έφερε το ΦΩΣ, η νέα το ΣΚΟΤΑΔΙ και μετέτρεψε τούς ανθρώπους σέ τετράποδα και δουλικά…..ευχαριστώ για την ευκαιρία!

 2. kaliadni Says:

  Αν καταφέρεις ποτέ να βρεις το ”Περί τριών απατεώνων:Μωυσής Χριστός Μωάμεθ” διαβασέ το να δείς τον καυστικό λόγο που αναπτύχθηκε πολλούς αιώνες πίσω για αυτά τα θέματα.Επίσης την πολεμική κατά του χριστιανισμού μπορείς επίσης να δεις και εδω:
  http://pantheon.20m.com/katagalilaiwn.htm
  Χαιρετισμούς.

 3. despinarion Says:

  Ηλιοτυπου το αναγνωσμααααα… γουσταρωμεεεεεεεεν!

 4. Astero Says:

  Χαχαχαχαχα!!!
  Καλημέρα Ζωή μας προέκυψαν οι γραφές!
  Φανταστικό!

  PS: Έρωτας και ελεύθερος δε γίνεται. Ή ελεύθερο σεξ ή
  εκούσια σκλαβιά, δεν το έχεις καταλάβει ακόμα βρε?

 5. χειρηλατης Says:

  ΑΦΟΥ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙΣ… ΡΙΞΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

  Ο Διεθνούς φήμης Θεολόγος ο άγιος Γρηγόριος έστειλεν σε μια πνευματική του θυγατέρα, (την Ολυμπιάδα), την κατωτέρω επιστολή σα «δώρο» για τον γάμο της, που μόλις τέλεσε. Η κατωτέρω επιστολή έχει βάθος Θεολογίας και ψυχολογίας (έΚΤΑΚΤΟΝ!!!) . Και πάνω απ’ όλα δίνει στη σύζυγο πολύτιμες συμβουλές για έναν πετυχημένο γάμο. Γράφει (Μετάφραση υπό κ. Αθηνάς Α. Καραμπέτσου, φιλολόγου, βλ. “Ορθόδοξος Τύπος”, φ. 31.3.2000, σελ. 3):

  ΕΙΝΑΙΟ ΜΕΦΓΑΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΓΙ ΑΥΤΟ ΒΡΕΣ ΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ

 6. χειρηλατης Says:

  ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 7. χειρηλατης Says:

  Από το βιβλίο «ΓΑΜΟΣ – Πνευματικό Γυμναστήριο», Αρχ. Βασιλείου Π. Μπακογιάννη, Εκδόσεις: Νεκτ. Παναγόπουλος.
  Από το Ιερόν Βλόγιον «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ» (έΚΤΑΚΤΟΣ ΤίΤΛΟΣ Βλογίου!!!).

 8. heliotypon Says:

  >Ευάγγελος: Αυτό νομίζω κι εγώ ότι συνέβη. Μιά θρησκεία κατάμαυρη από τρόμο, έγκλημα, εκδίκηση, αγριότητα, έρχεται να σκλαβώσει πνευματικά έναν ελεύθερο λαό. Εϊναι μεγάλο κρίμα. Και δεν θα ξεχάσω και την άγρια δολοφονία της Υπατίας, μιάς εξαιρετικής μαθηματικού που την έγδαραν με όστρακα οι χριστιανοί γιατί δεν ήθελε να πιστέψει στα παραμύθια της νέας θρησκείας!

  >Kaliadni: Θα το ψάξω. Πήγα στη διέυθυση που προτείνεις, αλλά είναι μεγάλο και δεν πρόλαβα να το δοαβάσω όλο. Θα ξαναπάω… Ευχαριστώ.

  >despinarion: Χαίρομαι αν το βρίσκεις απολαυστικό…

  >Astero: Μπορεί να έχεις δίκιο. Σεξ εννοούσα. φυσικά, αλλά το λέμε και έρωτα. ‘Ισως καταχρηστικά. Και οι πουτάνες έρωτα, υποτίθεται, κάνουν… 🙂

  >Χειρηλάτης: Θα τα ψάξω σύντροφε. Σ’ ευχαριστώ. Πάντα διασκεδάζω με τέτοια αναγνώσματα, που, τουλάχιστον, με παρηγορούν, γιατί συνειδητοποιώ ότι υπάρχουν και πολύ πτωχότεροι τω πνεύματι από μένα… 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: